Informacje prawne


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI


Autorzy niniejszej strony internetowej oraz stron, do których łącza znajdują się na tej stronie (dalej „Strona internetowa”), firma TeeJet Technologies ani jej oddziały i/lub firmy z nią powiązane, ani organ świadczący usługi hostingowe dla tej strony (dalej „TeeJet Technologies”) nie mają konkretnych informacji dotyczących tego, w jaki sposób produkty sprzedawane lub opisywane na tej stronie internetowej będą wykorzystywane i nie znają szczegółów na temat pakowania produktów ani ich transportu, ani też procedur jakie mogą mieć zastosowanie do jakiegokolwiek produktu sprzedawanego lub opisywanego na tej stronie internetowej. Niezależnie od jakichkolwiek sugestii lub zaleceń przedstawianych przez firmę TeeJet Technologies lub innego producenta na tej stronie internetowej nie są udzielane żadne gwarancje dotyczące: (a) wykorzystania lub wdrażania informacji przedstawianych na tej stronie internetowej; (b) prawidłowego wykorzystania jakiegokolwiek produktu sprzedawanego lub opisywanego na tej stronie internetowej ani (c) stanu jakiegokolwiek produktu sprzedawanego lub opisywanego na tej stronie internetowej do celu, w jakim wykorzystać go chce jakakolwiek osoba odwiedzająca tę stronę internetową lub jej użytkownik („Użytkownik”). Nie należy w żadnym wypadku traktować informacji zawartych na tej stronie internetowej jako źródła wiedzy w zakresie doboru produktów do wykorzystania ich w celach określonych przez Użytkownika.

Firma TeeJet Technologies niniejszym oświadcza, że żadne stwierdzenie firmy TeeJet Technologies znajdujące się w materiałach sprzedażowych lub marketingowych dotyczących produktów nie może być traktowane jako gwarancja, że produkt będzie odpowiedni do danego celu. Wszelkie takie stwierdzenia lub opisy są przedstawiane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią gwarancji przydatności produktu w kontekście danego przeznaczenia. Wyłączną odpowiedzialność za określenie tego, czy dany produkt sprzedawany lub opisywany na tej stronie internetowej będzie odpowiedni do danego zastosowania lub zastosowań, ponosi Użytkownik. Żadne nieprawidłowe stwierdzenia, błędy ani pominięcia firmy TeeJet Technologies, znajdujące się w materiałach promocyjnych produktów nie mogą stanowić podstawy do pociągnięcia firmy TeeJet Technologies do jakiejkolwiek odpowiedzialności. Obowiązkiem Użytkownika jest określenie prawdziwości wszelkich stwierdzeń promocyjnych. Firma TeeJet nie bierze odpowiedzialności za zgodność z prawem krajowym, stanowym lub lokalnym ani z przepisami, aktami prawa miejscowego czy regulacjami.

FIRMA TEEJET TECHNOLOGIES NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ŻADNYCH, DOROZUMIANYCH ANI WYRAŻONYCH WPROST, GWARANCJI DOTYCZĄCYCH ADEKWATNOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, POZA PRZYPADKAMI WYMIENIONYMI POWYŻEJ. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA TEEJET TECHNOLOGIES NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W KWESTII JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z UTRATĄ ZYSKÓW, STRATAMI UBOCZNYMI LUB NASTĘPCZYMI WYNIKAJĄCYMI Z PRODUKCJI, SPRZEDAŻY, DOSTAWY LUB WYKORZYSTANIA JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU OPISYWANEGO NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ ANI ZWIĄZANYMI Z PRODUKCJĄ, SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ LUB WYKORZYSTANIEM TAKIEGO PRODUKTU, NAWET JEŚLI FIRMA TEEJET ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY TEEJET TECHNOLOGIES W KAŻDYM PRZYPADKU JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI CENY ZAPŁACONEJ ZA DANY PRODUKT I NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ TEJ WARTOŚCI.

O ile nie stwierdzono inaczej, wymienienie nazw handlowych, produktów komercyjnych lub organizacji, w tym również umieszczenie łączy do stron internetowych, które nie są zarządzane przez firmę TeeJet Technologies w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji podmiotu przez firmę TeeJet Technologies.


ZAPEWNIENIE JAKOŚCI


Firma TeeJet Technologies nie jest zobowiązana do zapewnienia, że jakiekolwiek towary opisywane lub sprzedawane na tej stronie internetowej lub informacje przedstawione na tej stronie internetowej spełniają jakiekolwiek specyficzne wymagania Użytkownika co do zapewnienia jakości i/lub inne specyficzne wymagania Użytkownika, o ile takie parametry i/lub inne wymagania nie zostały w sposób konkretny przestawione przez Użytkownika w zamówieniu oraz w sposób wyraźny zaakceptowane przez firmę TeeJet Technologies. W przypadku gdy takie towary dostarczone przez firmę TeeJet w odpowiedzi na zamówienie są wykorzystywane w sposób, którego nie przewidziano w odpowiednich parametrach zamówienia i/lub przedstawionych wymaganiach zawartych w zamówieniu i wyraźnie zaakceptowanych przez firmę TeeJet Technologies, Użytkownik zwalnia firmę TeeJet Technologies ze wszelkiej odpowiedzialności za szkody i roszczenia związane ze szkodami zgłaszanymi przez jakąkolwiek osobę w związku z jakimikolwiek obrażeniami ciała, śmiertelnymi lub nie, odniesionymi przez jakąkolwiek osobę lub uszkodzenia mienia jakiejkolwiek osoby wynikającego z takiego lub związanego z nim wykorzystania.


POMOC TECHNICZNA


O ile firma TeeJet Technologies w sposób wyraźny nie wskazała inaczej: (a) wszelkie porady techniczne udzielane przez firmę TeeJet Technologies w odniesieniu do wykorzystania towarów dostarczonych Użytkownikowi są bezpłatne; (b) firma TeeJet Technologies nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udzielone porady ani za skutki wynikające z zastosowania się do takich porad oraz (c) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i ustalenie parametrów towarów w sposób odpowiedni do przeznaczenia tych towarów.