Regulamin


 1. ZMIANY W REGULAMINIE

 2. Zatwierdzenie przez Sprzedającego każdego zamówienia zależne jest od wyrażenia przez Kupującego zgody na wszystkie zapisy regulaminu przedstawione poniżej. Wyrażenie przez Kupującego zgody na zapisy niniejszego regulaminu jest definitywnie domniemane na podstawie przyjęcia przez Kupującego tego dokumentu bez wyrażenia w sposób natychmiastowy zastrzeżeń na piśmie lub na podstawie przyjęcia przez Kupującego wszystkich części zamówienia lub którejkolwiek z części zamówienia. Żadne dodatki ani modyfikacje nie są wiążące dla Sprzedającego, o ile Sprzedający nie wyraził na nie zgody na piśmie. Jeśli zamówienie złożone przez Kupującego lub jakakolwiek inna korespondencja zawiera regulamin sprzeczny z zapisami niniejszego regulaminu lub uzupełniający zapisy przedstawione poniżej, zatwierdzenie przez Sprzedającego jakiegokolwiek zamówienia nie stanowi zgody na takie sprzeczne lub dodatkowe zapisy, ani nie stanowi rezygnacji przez Sprzedającego z jakichkolwiek zapisów poniższego regulaminu.

 3. CENA

 4. O ile nie podano inaczej: (a) wszystkie ceny, wyceny oraz koszty wysyłki i dostawy przez Sprzedającego podlegają (i) warunkom EX Works (Incoterms® 2010), jeśli wysyłka do Kupującego realizowana jest na terenie Stanów Zjednoczonych oraz (2) warunkom DAP dla lokalizacji Kupującego (Incoterms® 2010) we wszystkich innych przypadkach; (b) wszelkie ceny bazowe, wraz z mającymi zastosowanie dopłatami i rabatami, zależne są od ceny Sprzedającego obowiązującej w momencie wysyłki; (c) niezależnie od wysyłki na zasadach DAP i bez żadnego wpływu na to, że ryzyko utraty wysłanego towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego, wszelkie koszty transportu, koszty importu i inne mające zastosowanie opłaty ponosi Kupujący; zapis ten ma zastosowanie również do podwyżek lub obniżek takich opłat przed momentem wysyłki. O ile nie określono inaczej, opłaty należy dokonać na adres płatności podany na fakturze Sprzedającego, po jej otrzymaniu. Do wszelkich płatności zaległych dłużej niż 30 dni od daty wystawienia faktury zostaną doliczone miesięczne odsetki w wysokości od 1 do 1,5%. Cena zawiera standardowe opakowanie dostarczane przez Sprzedającego. Specjalne wymagania dotyczące opakowania zostaną wycenione dodatkowo.

 5. OBOWIĄZYWANIE PRZEPISÓW UNIFORM COMMERCIAL CODE

 6. NINIEJSZY DOKUMENT TO UMOWA O SPRZEDAŻ TOWARÓW. SPRZEDAJĄCY I KUPUJĄCY W SPOSÓB WYRAŹNY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA TO, ŻE WSZELKIE USŁUGI ŚWIADCZONE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ TO USŁUGI DODATKOWE, ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ TOWARÓW I, ZE WZGLĘDU NA TO, TRAKTOWANE SĄ JAK TOWARY, ZGODNIE Z ZAPISAMI ART. 2 USTAWY UNIFORM COMMERCIAL CODE. DODATKOWO SPRZEDAJĄCY I KUPUJĄCY ZGADZAJĄ SIĘ NA TO, ŻE WSZELKIE NIEPOROZUMIENIA WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW NINIEJSZEJ UMOWY POWINNY BYĆ ROZWIĄZYWANE ZGODNIE Z ZAPISAMI ART. 2 USTAWY UNIFORM COMMERCIAL CODE.

 7. MINIMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

 8. Aby uzyskać informacje dotyczące minimalnej wartości zamówienia, należy skontaktować się z przedstawicielem lokalnej jednostki.

 9. GWARANCJE

 10. Sprzedający gwarantuje, że jego produkty są zgodne ze specyfikacjami i działają zgodnie z nimi. Sprzedający gwarantuje, że produkty nie naruszają żadnych praw autorskich, patentowych ani związanych ze znakami towarowymi. POWYŻSZE GWARANCJE ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŻONE WPROST LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI TE ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I ADEKWATNOŚCI DO DANEGO CELU.

 11. OGRANICZENIE OBOWIĄZKÓW GWARANCYJNYCH

 12. Obowiązki gwarancyjne wobec Kupującego w ramach niniejszej gwarancji ograniczają się do wymiany lub naprawy albo zwrotu kosztów zakupu jakiegokolwiek wadliwego towaru przez Sprzedającego. Produkty uważane za wadliwe, które mają być wymienione lub naprawione powinny, na żądanie Sprzedającego i na koszt wysyłającego, zostać dostarczone do zakładu Sprzedającego w celu przeprowadzenia kontroli. Ani za wadę materiałową, ani produkcyjną nie są uznawane: normalne zużycie, wady wynikające z nieprawidłowego sposobu użytkowania produktu ani z wykorzystania materiałów żrących i ściernych. Części produkowane przez inny podmiot nie podlegają gwarancji Sprzedającego, lecz gwarancji producenta. Ze względu na to, że trudno jest ocenić i zmierzyć opisane poniżej szkody, stwierdza się, że, z wyjątkiem roszczeń dotyczących urazów ciała, odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i jakiegokolwiek podmiotu trzeciego z tytułu wszelkich strat lub szkód, niezależnie od tego czy są one bezpośrednie czy innego rodzaju, wynikających z zakupu przez Kupującego produktu od Sprzedającego, nie mogą przekraczać całkowitej sumy należnej za taki produkt. W ŻADNYM WYPADKU SPRZEDAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W KWESTII JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z UTRATĄ ZYSKÓW ORAZ STRATAMI SPECJALNYMI LUB NASTĘPCZYMI, NAWET JEŚLI SPRZEDAJĄCY ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

 13. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

 14. Sprzedający nie jest zobowiązany do zapewnienia, że jakiekolwiek zakupione od niego towary spełniają jakiekolwiek specyficzne wymagania Kupującego co do zapewnienia jakości i/lub inne specyficzne wymagania Kupującego, o ile takie parametry i/lub inne wymagania nie zostały w sposób konkretny przedstawione przez Kupującego w zamówieniu oraz w sposób wyraźny zaakceptowane przez Sprzedającego. W przypadku gdy takie towary dostarczone przez Sprzedającego w odpowiedzi na zamówienie są wykorzystywane w sposób, którego nie przewidziano w odpowiednich parametrach zamówienia i/lub przedstawionych wymaganiach zawartych w zamówieniu i wyraźnie zaakceptowanych przez Sprzedającego, Kupujący zwalnia Sprzedającego ze wszelkiej odpowiedzialności za szkody i roszczenia związane ze szkodami zgłaszanymi przez jakąkolwiek osobę w związku z jakimikolwiek obrażeniami ciała, śmiertelnymi lub nie, odniesionymi przez jakąkolwiek osobę, lub uszkodzenia mienia jakiejkolwiek osoby wynikające z takiego wykorzystania lub związane z nim.

 15. ROSZCZENIA

 16. Roszczenia dotyczące stanu towarów, zgodności ze specyfikacją lub jakiejkolwiek kwestii związanej z towarem dostarczonym Kupującemu muszą być zgłoszone niezwłocznie i, o ile Sprzedający nie ustalił inaczej na piśmie, nie później niż na jeden (1) rok po otrzymaniu towarów przez Kupującego. W żadnym wypadku Kupujący nie może zwrócić towaru, wprowadzać w nim zmian ani złomować go bez zgody Sprzedającego.

 17. NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ Z PŁATNOŚCI W TERMINIE

 18. Jeśli Kupujący zalega z płatnościami związanymi z jakąkolwiek umową zawartą między nim a Sprzedającym, Sprzedający może, poza wykorzystaniem innych dostępnych środków, opcjonalnie (i) odroczyć wszelkie kolejne dostawy do momentu uregulowania wszelkich płatności i poczynienia satysfakcjonujących ustaleń dotyczących płatności lub (ii) anulować dostawę niewysłanych jeszcze towarów w ramach jakiegokolwiek zamówienia.

 19. POMOC TECHNICZNA

 20. O ile Sprzedający w sposób wyraźny nie stwierdził inaczej, (a) wszelkie porady techniczne udzielane przez Sprzedającego w odniesieniu do wykorzystania towarów dostarczonych Kupującemu są bezpłatne; (b) Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i ustalenie parametrów towarów w sposób odpowiedni do przeznaczenia tych towarów.

 21. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 22. Kupujący powinien zobowiązać swoich pracowników do wykorzystywania wszelkich urządzeń zapewniających bezpieczeństwo oraz pracy zgodnie z odpowiednimi procedurami bezpieczeństwa przedstawionymi w instrukcjach obsługi i kartach z instrukcjami dostarczonych przez Sprzedającego. Kupujący nie powinien usuwać ani zmieniać żadnych urządzeń ani znaków ostrzegawczych. Obowiązkiem Kupującego jest zastosowanie wszelkich środków bezpieczeństwa wymaganych do tego, aby zagwarantować efektywną ochronę pracowników przed urazami ciała, które, w innym przypadku, mogą być spowodowane specyficzną metodą korzystania z towarów, ich obsługi, konfiguracji lub serwisowania. Należy zapoznać się z instrukcją dla operatora, normami bezpieczeństwa ANSI, przepisami BHP oraz innymi źródłami z tego zakresu. Jeśli Kupujący nie stosuje się do zapisów tego punktu umowy lub mających zastosowanie norm i przepisów wspomnianych powyżej i jakakolwiek osoba dozna ze względu na to urazu ciała, Kupujący zgadza się przejąć odpowiedzialność i nie występować z powództwem wobec Sprzedającego oraz zwolnić Sprzedającego ze wszelkiej odpowiedzialności.

 23. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 24. Zamówienia na towary produkowane na specjalne zamówienie Kupującego nie podlegają anulowaniu ani zmianom ze strony Kupującego, a ich wysyłka nie może być wstrzymana przez Kupującego, jeśli proces produkcji takich towarów już się rozpoczął. Sprzedający może, pod pewnymi warunkami, wyrazić pisemną zgodę na takie anulowanie, zmiany lub wstrzymanie wysyłki. Warunki zgody muszą zostać ustalone i będą zawierać, bez żadnych ograniczeń, zabezpieczenie Sprzedającego na wypadek wszelkich poniesionych strat.

 25. PATENTY

 26. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty ani szkody poniesione przez Kupującego w wyniku procesu lub postępowania wytoczonego Kupującemu na podstawie roszczeń dotyczących tego, że (a) wykorzystanie jakiegokolwiek produktu dostarczonego na podstawie niniejszej umowy lub jego części, w połączeniu z produktami, które nie zostały dostarczone przez Sprzedającego lub że (b) proces produkcji lub inny proces wykorzystujący jakikolwiek produkt dostarczony na podstawie niniejszej umowy lub jego część stanowi świadome i umyślne naruszenie patentów lub znaków towarowych wynikające ze zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Kupującego.

 27. PEŁNA UMOWA

 28. NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA PEŁNĄ UMOWĘ I POROZUMIENIE STRON ODNOSZĄCE SIĘ DO JEGO PRZEDMIOTU I ZASTĘPUJE WSZELKIE WCZEŚNIEJSZE POROZUMIENIA, USTALENIA I WYJAŚNIENIA MIĘDZY STRONAMI, CZY TO USTNE, CZY PRZEDSTAWIONE NA PIŚMIE, ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZEDMIOTU NINIEJSZEGO DOKUMENTU.

 29. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

 30. Wszystkie zamówienia są zatwierdzane przez Sprzedającego w jego siedzibie w miejscowości Wheaton, w stanie Illinois. Podlegają one prawu obowiązującemu w stanie Illinois i powinny być interpretowane zgodnie z nim. Wyjątkiem jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 roku.

 31. SIŁA WYŻSZA

 32. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z obowiązków umownych na rzecz drugiej strony w okresie działania siły wyższej. „Siła wyższa” oznacza wszelkie opóźnienia w wywiązywaniu się z obowiązków na rzecz drugiej strony lub niewywiązanie się z tych obowiązków przez stronę ze względu na kwestie pozostające poza kontrolą strony, bez jej winy i nie z jej zaniedbania. Obejmuje to między innymi klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, działania rządu i inne tym podobne, niemożliwe do przewidzenia i poważne wydarzenia.

 33. INFORMACJE POUFNE

 34. Kupujący powinien zachować w tajemnicy informacje poufne z taką samą ostrożnością, z jaką odnosi się do własnych informacji poufnych. Kupujący nie będzie udostępniał ani rozpowszechniał żadnych informacji poufnych uzyskanych od Sprzedającego związanych z jakimkolwiek produktem lub usługą dostarczanymi przez Sprzedającego Kupującemu lub podmiotowi trzeciemu bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedającego. Kupujący nie będzie też wykorzystywał żadnych informacji poufnych w celach innych niż produkcja, sprzedaż i konserwacja produktów Kupującego. Na potrzeby niniejszego dokumentu „Informacje poufne” to wszelkie informacje i dane obejmujące między innymi wszystkie dane biznesowe, komercyjne, dotyczące własności intelektualnej i informacji technicznych udostępnione Kupującemu przez Sprzedającego w związku ze sprzedażą produktów sprzedawcy na rzecz Kupującego lub związane z relacjami biznesowymi Sprzedającego oraz projektowania, rozwijania, marketingu, sprzedaży, produkcji lub dystrybucji produktów Sprzedającego, niezależnie od tego, czy informacje te zostały przekazane ustnie, w formie pisemnej czy elektronicznie i niezależnie od nośnika, na jakim dane te są zapisane – czy to na nośniku fizycznym, czy niematerialnym. Informacje poufne obejmują wszelkie kopie lub abstrakty takich informacji oraz wszelkie produkty, urządzenia, moduły, próbki i prototypy.