Juridische Bepalingen


GARANTIEDISCLAIMER

 

De auteurs van deze en hiermee verbonden websites (hierna te noemen ‘de website'), TeeJet Technologies, zijn afdelingen en/of dochterondernemingen, noch de host van deze website (samen te noemen ‘TeeJet Technologies') hebben enige specifieke informatie over hoe de verkochte, of op deze website beschreven, producten zullen worden gebruikt en zijn niet bekend met de details aangaande verpakking en verscheping, of met procedures die worden toegepast in verband met enig specifiek verkocht of op deze website beschreven product. Ongeacht eventuele suggesties of aanbevelingen die TeeJet Technologies, of enig overige fabrikant van producten die hier eventueel worden aangeboden, mogelijk hebben gedaan of gegeven, worden op deze website geen garanties gegeven betreffende: (a) het gebruik of de toepassing van informatie die deze website bevat; (b) het correcte gebruik van enig verkocht of hier beschreven product; of (c) de geschiktheid van enig verkocht of hier beschreven product voor een specifiek door een bezoeker of gebruiker van deze website (hierna 'gebruiker') beoogd doel. Op geen enkele wijze kan deze website worden beschouwd als een betrouwbare hulp voor het selecteren van goederen voor het specifieke doel waarvoor gebruiker deze beoogd te gebruiken.

TeeJet Technologies verklaart hierbij, dat geen enkele uitspraak - door TeeJet Technologies gedaan tijdens de verkoop of promotie van zijn producten - kan worden opgevat als een garantie van geschiktheid van dit product voor een specifiek gebruiksdoel. Elke dergelijke uitspraak of beschrijving dient uitsluitend ter informatie en geldt niet als garantie voor geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de vaststelling van geschiktheid van elk verkocht of hier beschreven product voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor dit wordt ingezet. TeeJet Technologies accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste verklaringen, fouten of weglatingen, door TeeJet Technologies gemaakt, bij de promotie van de producten. De gebruiker is exclusief verantwoordelijk voor het vaststellen van de juistheid van elke reclame-uiting. TeeJet Technologies accepteert geen verantwoordelijkheid voor nakoming van nationale of plaatselijke wetten, regels, verordeningen of richtlijnen.

TEEJET TECHNOLOGIES WIJST ELKE GARANTIE, IMPLICIET OF EXPLICIET, AF, MET INBERGIP VAN GARANTIES BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID EN VERKOOPBAARHEID, UITGEZONDERD HET BOVENSTAANDE. IN GEEN GEVAL ZAL TEEJET TECHNOLOGIES AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE DOOR WINSTDERVING, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE RESULTEERT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE FABRICAGE, VERKOOP, LEVERING OF HET GEBRUIK VAN ENIG OP DEZE WEBSITE BESCHREVEN PRODUCT, OOK NIET WANNEER TEEJET TECHNOLOGIES OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN ALLE GEVALLEN BLIJFT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TEEJET TECHNOLOGIES BEPERKT TOT DE VERKOOPPRIJS DIE VOOR ENIG PRODUCT IS BETAALD.

Tenzij expliciet als zodanig vermeld, kan geen enkele vermelding van handelsnamen, commerciële producten of organisaties, met inbegrip van koppelingen naar websites die buiten de controle van TeeJet Technologies vallen, worden opgevat als een verklaring van goedkeuring door TeeJet Technologies.


KWALITEITSGARANTIE

 

TeeJet Technologies is op geen enkele wijze verplicht te garanderen dat enig artikel, dat op deze website wordt beschreven of via deze website wordt verkocht, voldoet aan enige speciale, door de klant gewenste kwaliteitsspecificaties en/of overige speciale, door de klant gewenste vereisten, tenzij dergelijke specificaties en/of vereisten expliciet worden vermeld op de aankooporder van de gebruiker en uitdrukkelijk door TeeJet Technologies zijn geaccepteerd. In het geval dat enig dergelijk artikel, dat in verband met bovenstaande voorwaarde door TeeJet Technologies wordt geleverd, wordt gebruikt voor een einddoel, zonder dat de passende specificaties en/of overige vereisten hiervoor zijn vermeld op de aankooporder van de gebruiker en uitdrukkelijk door TeeJet Technologies zijn geaccepteerd, zal de gebruiker TeeJet Technologies schadeloosstellen en vrijwaren van elke aanspraak op vergoeding van schade, door enig persoon veroorzaakt, aan enig persoon toegebracht dodelijk of niet-dodelijk letsel en enig persoonlijk letsel of enige materiële schade in verband met of voortvloeiend uit een dergelijke toepassing.


TECHNISCHE ONDERSTEUNING

 

Tenzij door TeeJet Technologies uitdrukkelijk anders verklaard: (a) zal elk door TeeJet Technologies geboden technisch advies, in verband met aan de gebruiker geleverde goederen, kosteloos worden verstrekt, (b) in verband met de verstrekking van dergelijk advies accepteert TeeJet Technologies geen verplichtingen of aansprakelijkheid, noch voor eventuele gevolgen die optreden als gevolg van toepassing van een dergelijk advies; en (c) de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de selectie en de specificatie van artikelen voor het beoogde einddoel van dergelijke artikelen.