Algemene voorwaarden


 1. WIJZIGING VAN VOORWAARDEN

 2. De acceptatie van de verkoper van enige order vindt uitdrukkelijk uitsluitend plaats op voorwaarde van aanvaarding door de koper van elk van de onderstaande voorwaarden. De instemming met deze voorwaarden door de koper wordt verondersteld bij uitblijven van een prompt, schriftelijk bezwaar hiertegen of bij acceptatie door de koper van alle of enige van de bestelde artikelen. De verkoper zal niet gehouden zijn aan enige toevoeging aan of wijziging van genoemde voorwaarden, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met de verkoper. Wanneer de aankooporder van de koper, of enige overige correspondentie, voorwaarden bevat die in tegenspraak zijn met de onderstaande algemene voorwaarden, kan de acceptatie door de verkoper van enige order niet worden uitgelegd als instemming met dergelijke in tegenspraak zijnde of aanvullende voorwaarden, of worden uitgelegd als een afstandname door de verkoper van enige van deze voorwaarden.

 3. PRIJS

 4. Tenzij anders aangegeven: (a) alle prijzen, offertes, verzendingen en afleveringen door de verkoper zijn (i) EXW (Incoterms® 2010) indien door de verkoper verzonden binnen de Verenigde Staten van Amerika, en (2) in alle overige situaties DAP op de locatie van de koper (Incoterms® 2010); (b) alle basisprijzen, samen met gerelateerde toeslagen en kortingen, zijn onderworpen aan de verkoopprijzen van kracht op het moment van verzending; en (c) ongeacht de toepassing van incoterm DAP en zonder invloed op het punt waarop het verliesrisico overgaar van verkoper op koper, komen alle transport- en importkosten en overige gerelateerde toeslagen voor rekening van de koper, met inbegrip van alle verhogingen of verlagingen van dergelijke toeslagen voorafgaand aan de verzending. Tenzij anders aangegeven, dient de betaling van de genoemde prijs te worden voldaan op het overschrijvingsadres op de factuur van de verkoper, na ontvangst van deze factuur. Uitstaande saldi ouder dan 30 dagen na factuurdatum worden belast met een rente van 1 tot 1,5% per maand. Inbegrepen in de prijs is de standaardverpakking van de verkoper. Voor speciale verpakkingen zal een extra toeslag worden opgenomen in de offerte.

 5. UNIFORM COMMERCIAL CODE (uniform handelswetboek)

 6. DIT IS EEN CONTRACT VOOR DE VERKOOP VAN GOEDEREN. DE KOPER EN DE VERKOPER KOMEN UITDRUKKELIJK OVEREEN, DAT EVENTUEEL GEBODEN DIENSTEN SLECHTS INCIDENTEEL VOORTVLOEIEN UIT DE VERKOOP VAN GOEDEREN, EN DAAROM ZULLEN WORDEN BESCHOUWD ALS GOEDEREN, CONFORM ARTIKEL 2 VAN DE UNIFORM COMMERCIAL CODE. VOORTS KOMEN DE KOPER EN DE VERKOPER OVEREEN, DAT EVENTUELE GESCHILLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DIT CONTRACT ONDERHAVIG ZIJN AAN ARTIKEL 2 VAN DE UNIFORM COMMERCIAL CODE.

 7. MINIMALE FACTUURWAARDE

 8. Raadpleeg uw plaatselijk verkoopvertegenwoordiger voor eventueel vereiste minimale bestelwaarden.

 9. GARANTIES

 10. De verkoper garandeert dat zijn producten voldoen aan en presteren conform de productspecificaties. De verkoper garandeert dat de producten geen inbreuk maken op enig auteursrecht, patent of handelsmerk. DE BOVENSTAANDE GARANTIES KOMEN IN PLAATS VAN ALLE OVERIGE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIE BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL.

 11. BEPERKING VAN RECHTSMIDDELEN

 12. Onder deze garantievoorwaarden zijn de rechtsmiddelen van de koper beperkt tot vervanging, reparatie of restitutie van de aankoopsom van een eventueel defect product, ter beoordeling van de verkoper. Producten waarvan wordt geclaimd dat zij defect zijn en waarvoor reparatie of vervanging wordt gewenst zullen, indien gevraagd door de verkoper, franco worden geretourneerd naar de fabriek van de verkoper voor inspectie. De gevolgen van normale slijtage, onjuist gebruik of onderhoud, of het gebruik van corroderende of schurende materialen worden niet beschouwd als materiaal- of productiefouten. Eventuele componenten die door derden zijn geproduceerd worden niet gedekt door de garantie van de verkoper, maar uitsluitend door een eventuele garantie die de fabrikant hierop geeft. Vanwege de ingewikkeldheid van het vaststellen en meten van in dit verband geleden schade, wordt overeengekomen dat, met uitzondering van claims voor lichamelijk letsel, de aansprakelijkheid van de verkoper ten opzichte van de koper of eventuele derden, voor eventuele verliezen of schade, hetzij rechtstreeks of anderszins, voortvloeiend uit de aankoop van het product van de verkoper door de koper het totale aan de koper gefactureerde of te factureren bedrag niet zal overstijgen. IN GEEN GEVAL KAN DE VERKOPER AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE INKOMSTENDERVING OF OVERIGE SPECIALE OF GEVOLGSCHADES, OOK NIET WANNEER DE VERKOPER IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES.

 13. KWALITEITSGARANTIE

 14. De verkoper is op geen enkele wijze verplicht te garanderen dat enig artikel dat van de verkoper is gekocht, voldoet aan enige speciale, door de koper gewenste kwaliteitsspecificaties en/of overige speciale, door de koper gewenste vereisten, tenzij dergelijke specificaties en/of vereisten expliciet worden vermeld op de aankooporder van de koper en uitdrukkelijk door de verkoper zijn geaccepteerd. In het geval dat enig dergelijk artikel, dat in verband met bovenstaande voorwaarde door de verkoper wordt geleverd, wordt gebruikt voor een einddoel, zonder dat de passende specificaties en/of overige vereisten hiervoor zijn vermeld op de aankooporder van de koper en uitdrukkelijk door de verkoper zijn geaccepteerd, zal de koper de verkoper schadeloosstellen en vrijwaren van elke aanspraak op vergoeding van schade, door enig persoon veroorzaakt, aan enig persoon toegebracht dodelijk of niet-dodelijk letsel en enig persoonlijk letsel of enige materiële schade in verband met of voortvloeiend uit een dergelijke toepassing.

 15. CLAIMS

 16. Claims met betrekking tot de staat van de goederen, aanhouding van de specificaties of enige overige kwestie met betrekking tot aan de koper verzonden goederen, moeten onmiddellijk en, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de verkoper, in geen geval later dan een (1) jaar na ontvangst van de goederen door de koper worden ingediend. In geen geval mogen de goederen door de koper worden geretourneerd, gemodificeerd of verschroot zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper.

 17. BETALINGSVERZUIM

 18. Wanneer de koper een betalingsverplichting onder enig contract tussen de koper en de verkoper niet nakomt conform de voorwaarden van de verkoper, kan de verkoper, in aanvulling op eventuele overige maatregelen, naar eigen oordeel, (i) verdere leveringen uitstellen tot de genoemde betalingen zijn vervuld en tevredenstellende kredietregelingen zijn overeengekomen, of (ii) het niet-verzonden gedeelte van een order annuleren.

 19. TECHNICAL ASSISTANCE

 20. Tenzij door verkoper uitdrukkelijk anders verklaard, (a) zal elk door de verkoper geboden technisch advies, in verband met aan de koper geleverde goederen, kosteloos worden verstrekt, (b) de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de selectie en de specificatie van artikelen voor het beoogde einddoel van dergelijke artikelen.

 21. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

 22. De koper dient van al zijn medewerkers te eisen dat zij gebruik maken van alle veiligheidsvoorzieningen en procedures voor veilig gebruik, als beschreven in de handleidingen en instructiebladen, die door de verkoper worden geleverd. De koper mag dergelijke voorzieningen of waarschuwingstekens niet verwijderen of modificeren. Het is de verantwoordelijkheid van de koper te voorzien in alle middelen die nodig kunnen zijn om alle medewerkers effectief te beschermen tegen ernstig lichamelijk letsel, dat anders het gevolg kan zijn van specifieke gebruiksmethoden, instellingen of onderhoud van/aan de goederen. De gebruikshandleiding of het handboek van de machine, de ANSI-veiligheidsnormen, de SOHA-richtlijnen en eventuele overige bronnen dienen te worden geraadpleegd waar nodig. Wanneer de koper de voorwaarden in deze paragraaf of de voornoemde van toepassing zijnde normen en richtlijnen niet naleeft, en een persoon als gevolg daarvan letsel oploopt, stemt de koper ermee in de verkoper schadeloos te stellen en te vrijwaren van eventuele aansprakelijkheidsstelling of verplichtingen ten laste van de verkoper.

 23. ANNULERING

 24. Orders voor goederen die specifiek voor de koper worden geproduceerd kunnen niet door de koper worden geannuleerd of gemodificeerd, en vrijgaves kunnen niet worden opgehouden door de koper, zodra deze goederen in het productieproces zijn, tenzij dit expliciet schriftelijk is opgenomen in een overeenkomst met de verkoper, waarin deze, zonder beperkingen, wordt beschermd tegen alle mogelijke verliezen.

 25. PATENTEN

 26. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige kosten of schade door de koper opgelopen als gevolg van een rechtsgeding of rechtsvervolgingen tegen de koper, voor zover deze zijn gebaseerd op claims (a) dat het gebruik van enig product, of enig als onderdeel hiervan geleverd artikel, in combinatie met producten die niet zijn geleverd door de verkoper, of (b) dat een productie- of overig proces waarin gebruik wordt gemaakt van enig product, of enig als onderdeel daarvan geleverd artikel, willens en wetens inbreuk maakt op patenten of handelsmerken, wanneer dit het gevolg is van het naleven van de ontwerpen, specificaties of instructies van de koper.

 27. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

 28. DIT CONTRACT VORMT DE VOLEDIGE OVEREENKOMST EN OVEREENSTEMMING TUSSEN DE PARTIJEN BETREFFENDE HET ONDERWERP ERVAN. DIT CONTRACT VERVANGT ALLE VOORGAANDE OVEREENKOMSTEN, BESPREKINGEN EN MEMORANDA VAN OVEREENSTEMMING TUSSEN HEN, HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK, BETREFFENDE HET ONDERWERP ERVAN.

 29. GELDEND RECHT

 30. Alle orders worden door de verkoper ontvangen op zijn postadres in Wheaton, Illinois en zullen onderhavig zijn aan en worden geïnterpreteerd conform de wetten van de staat Illinois. De Conventie van de Verenigde Naties over het Contract voor de internationale verkoop van goederen, van 11 april 1980, wordt hierbij uitgesloten.

 31. FORCE MAJEURE

 32. Geen van de partijen wordt geacht nalatig te zijn bij het nakomen van zijn verplichtingen ten opzichte van de andere partij, wanneer voor een bepaalde periode sprake is van force majeure (overmacht). Onder “force majeure” wordt verstaan enige vertraging in het nakomen of het niet nakomen van de verplichtingen ten opzichte van de andere partij, door oorzaken die buiten zijn controle liggen en die niet zijn toe te schrijven aan fouten of nalatigheid van zijn zijde. Hiertoe behoren, zonder beperking, natuurkrachten, stakingen, maatschappelijke onrust, overheidsmaatregelen en enige overige vergelijkbare en niet-voorzienbare ernstige voorvallen.

 33. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

 34. De koper zal vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk behandelen en hierbij dezelfde zorgvuldigheid betrachten als hij gebruikt voor zijn eigen vertrouwelijke informatie. De koper mag geen vertrouwelijke informatie openbaar maken of onthullen, die hij in verband met enige door verkoper aan koper geleverde producten of diensten van de verkoper heeft ontvangen, of deze delen met een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. De koper mag geen vertrouwelijke informatie gebruiken voor enig ander doel dan voor de productie, verkoop en onderhoud van de producten van de koper. Met dit als oogmerk, wordt onder “vertrouwelijke informatie” verstaan elke en alle informatie en gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, alle zakelijke en commerciële gegevens, intellectuele eigendommen, technische informatie en gegevens die door de verkoper in verband met de verkoop van de producten van de verkoper aan de koper bekend zijn gemaakt, of verband houden met de zakelijke relaties van de verkoper, of het definiëren, ontwikkelen, in de handel brengen, verkopen, produceren of distribueren van de producten van de verkoper, hetzij mondeling bekend gemaakt of in geschreven of elektronische vorm en ongeacht het medium waarin dergelijke informatie of dergelijke gegevens zijn vervat, hetzij in concrete, herkenbare vorm of in niet-herkenbare vorm op een opslagmedium. Tot deze vertrouwelijke informatie behoren alle kopieën en afschriften of uittreksels die hiervan zijn gemaakt, en alle producten, apparatuur, modules, modellen, prototypes of onderdelen hiervan.