Vilkår og betingelser


 1. ÆNDRING AF VILKÅR

 2. Sælgerens accept af en ordre er udelukkende genstand for Køberens tiltrædelse af alle de nedenfor anførte vilkår og betingelser, og Køberens tiltrædelse af disse vilkår og betingelser skal afgørende forudsættes fra Køberens modtagelse af dette dokument uden øjeblikkelig skriftlig indsigelse derimod fra Køberens accept af alle eller dele af de bestilte varer. Intet tillæg eller nogen ændring af disse vilkår og betingelser er bindende for Sælgeren, medmindre Sælgeren skriftligt, specifikt har accepteret dette. Hvis Køberens indkøbsordre eller anden korrespondance indeholder vilkår eller betingelser, der er i strid med eller supplerer de nedenfor anførte vilkår og betingelser, anses en af Sælger accepteret ordre ikke for at være en tiltrædelse af sådan modstridende eller yderligere vilkår og betingelser eller udgør et afkald fra Sælgerens side på nogen af vilkårene og betingelserne.

 3. PRIS

 4. Medmindre andet er anført: (a) alle priser, pristilbud, forsendelser og leverancer fra Sælgeren er (i) EXW (Incoterms® 2010), hvis de sendes til Køberen i USA, og (2) i alle andre tilfælde DAP Køberens sted (Incoterms® 2010), (b) alle grundpriser sammen med tilhørende tillæg og fradrag er genstand for Sælgerens priser, der gælder på forsendelsestidspunktet, og (c) uanset brugen af forsendelsesvilkåret DAP og uden effekt på det punkt, hvor risikoen for tab overgår fra Sælgeren til Køberen, er al transport, importudgifter og andre forbundne gebyrer for Køberens regning, herunder alle stigninger og reduktioner i disse gebyrer, forud for afsendelse. Betaling af den nævnte pris forfalder til den indbetalingsadresse, som er anført på Sælgerens faktura ved modtagelse af Sælgerens faktura, medmindre andet er anført. Der pålægges rente med 1-1,5 % pr. måned på alle udeståender, der ligger ud over 30 dage fra fakturadatoen. Prisen er inklusive Sælgerens standardemballage. Krav om særlig emballage gives der tilbud på til en merpris.

 5. DEN AMERIKANSKE LOV UNIFORM COMMERCIAL CODE

 6. DETTE ER EN AFTALE OM VARESALG. SÆLGEREN OG KØBEREN AFTALER UDTRYKKELIGT, AT TJENESTER, DER LEVERES I HENHOLD TIL DENNE AFTALE, BLOT ER I FORBINDELSE MED SALGET AF VARER, OG SKAL SOM SÅDAN ANSES FOR VARER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2 I DENNE LOV. SÆLGEREN OG KØBEREN AFTALER ENDVIDERE, AT EVENTUELLE TVISTER, SOM UDSPRINGER AF AFTALEN, REGULERES AF ARTIKEL 2 I LOVEN.

 7. MINDSTE FAKTURERING

 8. Kontakt din regionale repræsentant for eventuelle krav om minimumsordrer.

 9. GARANTIER

 10. Sælgeren garanterer, at deres produkter er i overensstemmelse med og opfylder produktets specifikationer. Sælgeren garanterer, at produkterne ikke krænker nogen ophavsret, patenter eller varemærker. DE FORANSTÅENDE GARANTIER ER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER ANGÅENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

 11. BEGRÆNSNING AF AFHJÆLPNING

 12. Køberens afhjælpende foranstaltninger i henhold til denne garanti er begrænset til erstatning, reparation eller tilbagebetaling af købsprisen for et fejlbehæftet produkt, efter Sælgerens valg. Produkter, der hævdes at være fejlbehæftede, og hvor reparation eller erstatning ønskes skal, såfremt Sælgeren kræver det, returneres med forudbetalt fragt til Sælgers fabrik til besigtigelse. Følgerne af almindeligt slid, forkert betjening eller vedligehold eller anvendelse af ætsende eller slibende materialer anses ikke for at være en fejl i materialer eller ved udførelsen. En del fremstillet af andre er ikke dækket af Sælgerens garanti, men kun af en garanti, som producenten giver. På grund af vanskeligheden ved at gøre skadeserstatninger gældende og måle dem i henhold hertil, aftales det, undtagen for krav om personskade, at Sælgerens ansvar over for Køberen eller en tredjemand for tab eller erstatninger, direkte eller på anden vis, der udspringer af Køberens køb af Sælgerens produkt, ikke overstiger det samlede beløb, som er faktureret, eller som kan faktureres til Køberen for produktet i henhold til aftalen. SÆLGEREN ER I INTET TILFÆLDE ANSVARLIG FOR MISTET DRIFTSTAB ELLER ANDEN ERSTATNING FOR KONKRET DOKUMENTERET TAB ELLER FOR FØLGESKADER, SELV HVIS SÆLGEREN ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR DISSE ERSTATNINGER.

 13. KVALITETSSIKRING

 14. Sælgeren har ingen pligt til at sikre, at varer købt fra Sælgeren overholder nogen særlige specifikationer fra Brugeren vedrørende kvalitetssikring og/eller andre særlige krav fra Brugeren, medmindre disse særligt er anført i Brugerens indkøbsordre og udtrykkeligt accepteret af Sælgeren. I det tilfælde, at sådanne varer, der leveres af Sælgeren i forbindelse dermed, anvendes til slutbrug uden en passende specifikation, og/eller andet krav dermed er anført i Køberens indkøbsordre og udtrykkeligt accepteret af Sælgeren, skal Køberen skadesløsholde Sælgeren for alle skader eller erstatningskrav fremsat af en person for personskade, dødelig eller ikke-dødelig, på en person eller for skade på en persons ejendom, forbundet med eller som udspringer af denne anvendelse.

 15. KRAV

 16. Krav angående varernes stand, overholdelse af specifikationer eller andre forhold, der påvirker varer sendt til Køberen, skal fremsættes straks og, medmindre andet er aftalt skriftligt af Sælgeren, i alle tilfælde senest et (1) år efter Køberens modtagelsen af varerne. I intet tilfælde må varerne returneres, ændres eller kasseres af Køberen uden udtrykkelig, skriftlig bemyndigelse fra Sælgeren.

 17. FORSINKET BETALING

 18. Hvis Køberen ikke foretager betalinger angående en aftale mellem Køberen og Sælgeren i overensstemmelse med Sælgerens vilkår, kan Sælgeren efter eget valg, ud over andre afhjælpende foranstaltninger, som er til rådighed, (i) udsætte yderligere forsendelser, indtil betalingerne er foretaget, og tilfredsstillende kreditaftaler er genoprettet, eller (ii) annullere en ikke forsendt del af en ordre.

 19. TEKNISK ASSISTANCE

 20. Medmindre andet udtrykkeligt er anført af Sælgeren, er (a) teknisk rådgivning leveret af Sælgeren angående anvendelse af de varer, der er leveret til Køberen, uden beregning, og (b) Køberen alene har ansvaret for at udvælge og specificerer de varer, der er hensigtsmæssige til slutbrug.

 21. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

 22. Køberen skal kræve af sine medarbejdere, at de anvender alt sikkerhedsudstyr og korrekte procedurer for sikker brug som anført i manualer og instrukser leveret af Sælgeren. Køberen må ikke fjerne eller ændre sådanne enheder eller advarselsskilte. Det er Køberens ansvar at levere alle midler, som kan være nødvendige for effektivt at beskytte alle medarbejdere mod alvorlig personskade, som ellers kan følge af måden, som speciel anvendelse udføres på, drift, opsætning eller service. Operatørens eller maskinens manual, ANSI-sikkerhedsstandarder, OSHA-regler og andre kilder bør konsulteres. Hvis Køberen undlader at overholde bestemmelserne i dette afsnit eller de førnævnte gældende standarder og regler, og en person skades som følge deraf, accepterer Køberen at skadesløsholde Sælgeren for et ansvar eller en pligt, som Sælgeren pådrager sig.

 23. ANNULLERING

 24. Ordrer på varer, der er specielt fremstillet til Køberen, kan ikke annulleres eller ændres af Køberen, og frigørelse fra forpligtelser kan ikke forsinkes af Køberen, efter at disse varer er under bearbejdning, undtagen med Sælgerens udtrykkelige, skriftlige samtykke og med forbehold af betingelser, som så skal aftales, og som skal omfatte, men ikke være begrænset til, beskyttelse af Sælgeren mod tab.

 25. PATENTER

 26. Sælgeren er ikke ansvarlig for udgifter eller skadeserstatninger, som Køberen pådrager sig som følge af et sagsanlæg eller sag, der anlægges mod Køberen, så vidt de bygger på krav om, (at) brugen af et produkt eller en del deraf leveret i henhold til aftalen sammen med produkter, der ikke er leveret af Sælgeren, eller (b) at en fremstilling eller anden procedure, der gør brug af et produkt eller en del deraf leveret i henhold til aftalen, udgør vidende og forsætlig krænkelse af patenter og varemærker, der udspringer af overholdelse af Brugerens designs, specifikationer eller instrukser.

 27. HELE AFTALEN

 28. DENNE KONTRAKT ANGIVER PARTERNES FULDSTÆNDIGE AFTALE OG FORSTÅELSE I FORBINDELSE MED AFTALENS GENSTAND OG FORTRÆNGER ALLE TIDLIGERE AFTALER, DISKUSSIONER OG FORSTÅELSER MELLEM DEM, HVAD ENTEN DE ER MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, I FORBINDELSE MED AFTALENS GENSTAND.

 29. LOVVALG

 30. Alle ordrer accepteres af Sælgeren på dennes postadresse i Wheaton, Illinois, og reguleres og fortolkes i overensstemmelse med lovene i staten Illinois. FN's konvention om internationale løsørekøb (CISG) af 11. april 1980 undtages.

 31. FORCE MAJEURE

 32. Ingen af parterne misligholder aftalen angående sine forpligtelser over for den anden part for en periode med Force Majeure. "Force Majeure" betyder en parts forsinkelse med eller undladelse af at udføre sine forpligtelser over for den anden part som følge af årsager uden for partens kontrol og uden partens fejl eller forsømmelighed. Dette omfatter, uden begrænsninger, naturkatastrofer, strejke, uroligheder, regeringsindgreb og alle andre sammenlignelige, ikke-forudsigelige og alvorlige begivenheder.

 33. FORTROLIGE OPLYSNINGER

 34. Køberen skal hemmeligholde Fortrolige Oplysninger og anvende samme omhu, som anvendes i forbindelse med egne Fortrolige Oplysninger. Køberen må ikke videregive eller afsløre modtagne Fortrolige Oplysninger fra Sælgeren i forbindelse med produkter eller service, som leveres af Sælgeren til Køberen eller en tredjepart, uden Sælgerens forudgående, skriftlige samtykke, og Køberen må ikke bruge Fortrolige Oplysninger til noget formål ud over til fremstilling, salg og vedligeholdelse af Køberens produkter. I denne aftale omfatter "Fortrolige Oplysninger" alle oplysninger og data, herunder, men ikke begrænset til, forretningsmæssige og kommercielle oplysninger, oplysninger om intellektuel ejendom, tekniske oplysninger og data videregivet af Sælgeren til Køberen i forbindelse med salg af Sælgerens produkter til Køberen eller i forbindelse med Sælgerens forretningsmæssige forhold eller definition, udvikling, markedsføring, salg, fremstilling eller distribution af Sælgerens produkter, uanset om de er videregivet mundtligt, skriftligt eller elektronisk og uanset det medium, hvor disse oplysninger og data ligger på, det være sig i håndgribelig form eller indeholdt på et uhåndgribeligt lagermedium. Fortrolige Oplysninger skal omfatte kopier eller uddrag deraf, samt produkter, apparater, moduler, prøver, prototyper eller dele deraf.