Felhasználási feltételek


 1. FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

 2. Az Eladó minden megrendelés elfogadását kifejezetten a Vevő hozzájárulásával az alábbi felhasználási feltételekhez kötötte, és a Vevő ezen felhasználási feltételekhez való hozzájárulását ezen dokumentum kézhezvételével határozottan elfogadja - azonnali írásbeli kifogás hiányában - a Vevő az összes megrendelt árut vagy annak egy részét elfogadja. Semmilyen módosítás vagy kiegészítés nem kötelező érvényű az Eladóra nézve, hacsak az Eladó írásban kifejezetten nem egyezik bele ezekbe a feltételekbe. Ha a Vevő vásárlási megrendelése vagy más levelezése az alábbiakban felsorolt felhasználási feltételekkel ellentétes vagy kiegészített feltételeket tartalmaz, az Eladó által kapott rendelés elfogadása nem értelmezhető az ilyen ellentétes vagy kiegészítő feltételeknek az elfogadásaként, vagy nem képezheti bármely feltétel felmentését.

 3. ÁRAK

 4. Eltérő rendelkezés hiányában: (a) az Eladó minden árát, árajánlatát és szállítási feltételét (i) EXW (Incoterms® 2010) adja meg, ha az Egyesült Államokba szállítanak, és (2) minden más esetben a DAP vevő telephelye (Incoterms ® 2010); (b) az alapárak a kapcsolódó extrákkal és levonásokkal együtt a szállítás időpontjában érvényes Eladói árra vonatkoznak; és (c) a DAP szállítási feltétel ellenére, és anélkül, hogy bármilyen hatást gyakorolna arra a pontra, ahol a veszteség kockázata az Eladóról a Vevőre száll, minden szállítási, importköltség és egyéb kapcsolódó költség a Vevő számláját terheli, beleértve az összes ilyen díj növekedését vagy csökkenését, a szállítás előtt. Az ár megfizetése az Eladó számláján feltüntetett átutalási címen történik, a számla kézhezvétele után, hacsak másként nincs megadva. A számla 1 napjától számított 30 nap elteltével fennálló egyenlegek esetében a kamat havonta 1 és 1 1/2% közötti mértékű. Az ár tartalmazza az eladó szabvány csomagolását. A különleges csomagolási követelményeket további árnövekedést eredményeznek.

 5. EGYSÉGES KERESKEDELMI KÓD

 6. EZ A SZERZŐDÉS AZ ÁRUK ELADÁSÁRA VONATKOZIK. AZ ELADÓ ÉS A VEVŐ HATÁROZOTTAN MEGEGYEZIK, HOGY A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE KAPCSÁN BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK CSUPÁN JÁRULÉKOSAK AZ ÁRUK ELADÁSÁRA VONATKOZÓLAG, ÉS MINT ILYEN AZ KERESKEDELMI KÓD 2. CIKKELYE ALÁ TARTOZNAK. AZ ELADÓ ÉS A VEVŐ TOVÁBBÁ MEGEGYEZIK ARRÓL, HOGY A SZERZŐDÉSBŐL SZÁRMAZÓ VITÁKAT AZ EGYSÉGES KERESKEDELMI KÓD 2. CIKKELYE ALAPJÁN RENDEZIK.

 7. MINIMÁLIS SZÁMLÁZÁS

 8. A minimális rendelési követelményekért forduljon a regionális irodai képviselőjéhez.

 9. GARANCIÁK

 10. Az eladó garantálja, hogy termékei megfelelnek a termék előírásoknak és azokkal összhangban teljesítenek. Az eladó továbbá garantálja, hogy a termékek nem sértenek szerzői jogot, szabadalmat vagy a védjegyet. A FENTI GARANCIÁK ÖSSZHANGBAN VANNAK MINDEN EGYÉB, KIFEJEZETTEN VAGY HALLGATÓLAGOSAN GARANTÁLT GARANCIÁVAL, IDEÉRTVE, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKAT, DE NEM KORLÁTOZVA AZOKRA.

 11. JOGORVOSLATOK KORLÁTOZÁSA

 12. A Vevő, ezen garancia szerinti jogorvoslati lehetőségei: a hibás termék cseréjére, javítására vagy vételár visszafizetésére korlátozódik az Eladó választása szerint. Azokat a termékeket, amelyekről azt állítják, hogy hibásak, és amelyek javítását vagy cseréjét kívánják, az Eladó kérésére vissza kell juttatni Eladó telephelyére, a szállítást megfizetve, ellenőrzésre. A szokásos elhasználódás, kopás, nem megfelelő üzemeltetés, vagy karbantartás, maró vagy csiszoló anyagok használatából származó sérülések nem tekinthetőek anyag vagy gyártási hibának. A más gyártók által gyártott alkatrészrészekre nem vonatkozik az eladó garanciája, ezen termékekre a másik gyártó által megadott garancia vonatkozik. A kártérítések érvényesítésének és kárfelmérési nehézségek miatt a szerződő felek egyetértenek abban, hogy a külsérelmi nyomoktól eltekintve, az Eladónak a Vevővel vagy bármely harmadik féllel szemben fennálló felelőssége, az esetleges veszteségekért vagy károkért, akár közvetlenül, akár más módon, a vásárlásból erednek, az Eladó által a Vevőnek szállított termék nem haladhatja meg a Vevő részére az alábbi termékre kiszámlázott és számlázható összértéket. AZ ELADÓT SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TERHELI FELELŐSSÉG BÁRMILYEN JÖVEDELEMELMARADÁS VAGY EGYÉB KÜLÖNLEGES VAGY VALAMIBŐL KÖVETKEZŐ KÁR MIATT, MÉG HA AZ ELADÓT FIGYELMEZTETTÉK IS ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE.

 13. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

 14. Az Eladó nem köteles gondoskodni arról, hogy az Eladótól megvásárolt áruk megfeleljenek a Vevő különleges minőségbiztosítási előírásainak és / vagy egyéb különleges vevői követelményeinek, kivéve, ha az ilyen előírások és / vagy egyéb követelmények kifejezetten szerepelnek a Vevő megrendelésében és az Eladó kifejezetten elfogadja. Abban az esetben, ha ilyen termékek, a fentiekkel összefüggésben, kiszállításra kerülnek az Eladó által, és használatba vették megfelelő specifikációk és / vagy egyéb követelmények kifejezetten nem szerepelnek a Vevő megrendelésében és az Eladó nem fogadta el kifejezetten, úgy a Vevő az Eladót semmilyen kártérítésre nem kötelezheti semmilyen káresemény vagy sérülés – végzetes vagy nem végzetes – kapcsán, melyek a fentiekből származhatnak.

 15. KÖVETELÉSEK

 16. Az áruk állapotára vonatkozó követeléseket, a specifikációnak való megfelelést vagy bármely más, a Vevőnek szállított árukat érintő ügyet haladéktalanul, és amennyiben az Eladóval írásban másként nem állapodtak meg, semmiképpen nem később, mint egy (1) évvel az áru átvételét követően ki kell vizsgálni. A Vevő semmilyen körülmények között sem adhatja vissza, nem alakíthatja át és semmisítheti meg az árukat az Eladó kifejezett írásbeli engedélye nélkül.

 17. ALAPÉRTELMEZETT FIZETÉS

 18. Ha a Vevő elmulasztja bármelyik megrendelésének kifizetését az Eladó feltételeivel összhangban, az Eladó, az elérhető jogorvoslatokon túl, saját választása szerint, (i) visszatarthatja a további szállítmányokat, amíg a fennálló kifizetések nem történtek meg vagy megfelelő hitelezési megállapodások nem jönnek létre vagy (ii) vagy törli bármely rendelést a fennálló hátralék mértékében.

 19. TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

 20. Ha az Eladó kifejezetten másként nem rendelkezik, (a) az Eladó által a Vevőnek szállított áruk használatával kapcsolatos bármilyen műszaki tanácsadás díjmentes; (b) A vevő kizárólagos felelősséggel tartozik az áruk végső felhasználásához megfelelő áruk kiválasztásáért és specifikálásáért.

 21. ÓVINTÉZKEDÉSEK

 22. A Vevő kötelezni kell a munkavállalóit minden biztonsági berendezés használatára, valamint az Eladó által kiadott kézikönyvekben és használati utasításokban meghatározott megfelelő biztonságos üzemeltetési eljárások alkalmazására. A vevő nem távolíthat el vagy módosíthat ilyen eszközt vagy figyelmeztető jelet. A Vevő felelőssége, hogy minden olyan eszközt biztosítson, amely szükséges ahhoz, hogy hatékonyan védje az összes alkalmazottat a súlyos testi sérülésekkel szemben, amelyek egyébként az áru használatának, üzemeltetésének, üzembe helyezésének vagy kiszolgálásának módja miatt keletkezhetnek. A kezelő vagy a gép kézikönyvét, az ANSI biztonsági előírásait, az OSHA előírásait és más forrásokat kell követni. Ha a Vevő nem tesz eleget e bekezdés rendelkezéseinek, illetve a fent említett vonatkozó szabványoknak és előírásoknak, és ennek következtében egy személy megsérül, a Vevő vállalja, hogy kártalanítást vállal, és mentesíti az Eladót a felelősségtől vagy kötelezettségektől.

 23. ELÁLLÁS

 24. A kifejezetten a Vevő számára gyártott árukra vonatkozó megrendeléseket nem lehet törölni vagy módosítani, és a Vevő nem tudja visszatartani a kifizetéseket, miután az ilyen áruk gyártásban vannak, kivéve, az Eladó kifejezett írásos hozzájárulásával, és az abban meghatározott feltételek mellett, amelyeknek magában kell foglalniuk, korlátozás nélkül, az Eladó védelmét minden veszteség ellen.

 25. SZABADALMAK

 26. Az Eladó nem tartozik felelősséggel a Vevőnek a Vevővel szembeni kereset vagy eljárás következtében felmerült költségeiért vagy káráért, amennyiben az a követelések alapja (a) az alábbiakban felsorolt bármely termék vagy annak bármely részének kombinációja olyan termékekkel, amelyeket az Eladó nem szállít, vagy (b) amely az alábbiakban felsorolt bármely terméket vagy annak egy részét használja fel, a szabadalmak vagy védjegyek tudatos és szándékos megsértését képezi, amely megfelel a Vevő tervezéseinek vagy előírásainak vagy utasításainak.

 27. TELJES MEGÁLLAPODÁS

 28. EZ A SZERZŐDÉS TELJES MEGÁLLAPODÁST ÉS EGYETÉRTÉST FOGALMAZ MEG A FELEK KÖZÖTT A JELEN TÉMÁVAL KAPCSOLATBAN, ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZ MINDEN KORÁBBI MEGÁLLAPODÁST, MEGBESZÉLÉST ÉS EGYMÁS KÖZÖTTI EGYETÉRTÉST, AKÁR SZÓBELI, AKÁR ÍRÁSBELI VONATKOZÁSBAN.

 29. IRÁNYADÓ JOG

 30. Minden megrendelést az Eladó fogad el az Illinois-i Wheatonban található levelezési címén, és az Illinois állam törvényei szerint irányítja és értelmezi. Az 1980. április 11-i, az áruk nemzetközi értékesítéséről szóló kapcsolatokról szóló ENSZ-egyezmény kizárásra kerül.

 31. VIS MAIOR

 32. Egyik fél sem teljesíti a másik féllel szemben fennálló kötelezettségeit a vis maior időtartama alatt. "Vis maior": bármely fél, a másik féllel szemben fenálló kötelezettségének teljesítésének sikertelensége vagy késedelme olyan események miatt, amelyek nem tudnak befolyásolni és nem hibásak vagy gondatlanok. Ez korlátozás nélkül magában foglalja az Isten cselekedeteit, a sztrájkot, a polgári felkelést, a kormányzati cselekményeket és minden más hasonló, nem előrelátható és súlyos eseményt.

 33. BIZALMAS INFORMÁCIÓ

 34. A Vevő bizalmasan kezeli az információkat, ugyanazzal a gondossággal, mint a saját bizalmas információit. A Vevő nem adhat ki bizalmas információkat harmadik félnek, termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, az Eladó által kapott bizalmas információkat nem hozhatja nyilvánosságra, az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, és a Vevő nem használhat semmilyen bizalmas információt más célra, mint a vevői termékek gyártása, értékesítése és karbantartása. E célból a „bizalmas információk” magukban foglalják az összes információt és adatot, beleértve, de nem kizárólagosan az üzleti, kereskedelmi, szellemi tulajdon, műszaki információkat és adatokat, amelyeket az Eladó a Vevőnek, a termékeinek eladásával kapcsolatban nyilvánosságra hoz, vagy az Eladó üzleti kapcsolataival vagy az Eladó termékeinek meghatározásával, fejlesztésével, marketingjével, értékesítésével, gyártásával vagy forgalmazásával kapcsolatban, akár szóban, akár írásban, akár elektronikusan, és függetlenül attól, hogy az ilyen információ vagy adat milyen módon van beágyazva, kézzelfogható formában vagy egy immateriális adathordozón. A bizalmas információnak tartalmaznia kell az azokból készült másolatokat vagy kivonatokat, valamint bármely terméket, készüléket, modult, mintát, prototípust vagy annak részeit.