Právník


VYLOUČENÍ ZÁRUKYAutoři této webové stránky a případných propojených stránek (souhrnně tato „webová stránka“), společnost TeeJet Technologies, její divize a pobočky nebo hostitel této webové stránky (souhrnně „TeeJet Technologies“) nemají konkrétní informace týkající se toho, jak jsou prodané nebo na této webové stránce popsané výrobky používány, a neznají detaily týkající se balení, manipulace nebo postupů, které mohou být používány ve spojení s jakýmkoli konkrétním prodaným nebo na této webové stránce popsaným výrobkem. Bez ohledu na případné návrhy nebo doporučení, která může TeeJet Technologies nebo kterýkoli jiný výrobce zde uváděných produktů nabízet, neposkytuje tato webová stránka žádnou záruku týkající se: (a) užívání nebo aplikace informací obsažených na této webové stránce; (b) správného používání jakéhokoli prodaného nebo zde popsaného výrobku; nebo (c) vhodnosti jakéhokoli prodaného nebo zde popsaného výrobku ke konkrétnímu účelu zamýšlenému kterýmkoli návštěvníkem nebo uživatelem této webové stránky („uživatel“). V žádném případě nelze spoléhat na tuto webovou stránku při vybírání výrobků vhodných ke konkrétnímu účelu, k němuž je uživatel zamýšlí používat.

TeeJet Technologies tímto upozorňuje, že jakékoli prohlášení vydané společností TeeJet Technologies při prodeji nebo propagaci výrobků nezakládá žádnou záruku, že je výrobek vhodný ke konkrétnímu účelu. Všechna taková prohlášení nebo popisy jsou pouze informativní a nevydávají se jako záruka vhodnosti ke konkrétnímu účelu. Za určení přiměřenosti každého prodaného nebo zde popsaného výrobku pro konkrétní použití nebo aplikaci odpovídá výhradně uživatel. Žádná chybná informace, chyba nebo opomenutí ze strany společnosti TeeJet Technologies při propagaci výrobků nezakládá žádné ručení ze strany společnosti TeeJet Technologies. Posouzení přesnosti všech reklamních prohlášení je výhradní povinností uživatele. TeeJet Technologies nenese odpovědnost za dodržování federálních, státních nebo místních zákonů, pravidel, nařízení a regulací.

TEEJET TECHNOLOGIES ODMÍTÁ JAKOUKOLI SKRYTU NEBO VYJÁDŘENOU ZÁRUKU, VČETNĚ ZÁRUK VHODNOSTI A OBCHODOVATELNOSTI, S VÝJIMKOU VÝŠE UVEDENÉHO. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NERUČÍ TEEJET TECHNOLOGIES ZA ŽÁDNÝ NÁROK NA UŠLÉ ZISKY, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VÝROBY, PRODEJE, DODÁVKY NEBO POUŽITÍ JAKÉHOKOLI VÝROBKU POPSANÉHO NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE NEBO S TÍM SOUVISEJÍCÍ, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST TEEJET TECHNOLOGIES BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. RUČENÍ SPOLEČNOSTI TEEJET TECHNOLOGIES JE VE VŠECH PŘÍPADECH OMEZENO NA KUPNÍ CENU ZAPLACENOU ZA JAKÝKOLI VÝROBEK A NEMŮŽE JI PŘEKROČIT.

Pokud to není výslovně uvedeno, neznamená uvedení obchodních názvů, komerčních produktů nebo organizací, včetně odkazů na webové stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti TeeJet Technologies, žádný závazek společnosti TeeJet Technologies.


ZAJIŠTĚNÍ KVALITYTeeJet Technologies nemá žádnou povinnost zajistit, aby jakékoli zboží, popsané nebo prodané na této webové stránce, nebo jakékoli informace, obsažené na této webové stránce, splňovaly jakékoli speciální specifikace zajištění kvality uživatele nebo jiné speciální požadavky uživatele, pokud takové specifikace nebo jiné požadavky nejsou výslovně stanoveny v kupní objednávce uživatele a výslovně akceptovány společností TeeJet Technologies. V případě, že takové zboží dodané společností TeeJet Technologies ve spojení s touto smlouvou, bude použito ke konečnému účelu bez náležité specifikace nebo jiného požadavku stanovených k tomu v kupní objednávce uživatele a výslovně akceptovaných společností TeeJet Technologies, uživatel odškodní a bude krýt TeeJet Technologies proti veškerým škodám nebo nárokům ze škod, uplatňovaným jakoukoli osobou při zranění jakékoli osoby, s následkem smrti nebo bez, nebo z poškození majetku jakékoli osoby, související s takovým použitím nebo z něho vyplývajících.


TECHNICKÁ ASISTENCEPokud TeeJet Technologies výslovně nestanoví jinak: (a) každé technické poradenství poskytnuté společností TeeJet Technologies s ohledem na používání zboží dodaného uživateli bude bezplatné, (b) TeeJet Technologies nemá žádný závazek nebo odpovědnost za jakékoli takové poradenství nebo za jakékoli výsledky vyplývající z aplikace takového poradenství; a (c) za výběr a specifikaci zboží vhodného pro konečné použití nese výhradní odpovědnost uživatel.