Termíny a podmínky


 1. ZMĚNA PODMÍNEK

 2. Přijetí jakékoli objednávky prodávajícím je výslovně podmíněno souhlasem kupujícího se všemi termíny a podmínkami stanovenými níže, přičemž souhlas kupujícího s těmito termíny a podmínkami se pokládá za definitivně potvrzený při převzetí tohoto dokumentu kupujícím bez neprodleného podání písemné námitky proti němu nebo při převzetí veškerého objednaného zboží nebo jeho části kupujícím. Žádné dodatky nebo změny řečených termínů a podmínek nejsou pro prodávajícího závazné, pokud nejsou prodávajícím výslovně písemně odsouhlaseny. Pokud kupní objednávka kupujícího nebo jiná korespondence obsahuje termíny nebo podmínky v rozporu s termíny a podmínkami stanovenými níže, není přijetí jakékoli objednávky prodávajícím považováno za souhlas s takovými rozpornými nebo dodatečnými termíny a podmínkami ani nepředstavuje zřeknutí se jakýchkoli termínů a podmínek ze strany prodávajícího.

 3. CENA

 4. Pokud není stanoveno jinak: (a) všechny ceny, cenové nabídky, zásilky a dodávky prodávajícího jsou (i) EXW (Incoterms® 2010), při zaslání kupujícímu v rámci Spojených států, a (2) ve všech ostatních případech DAP závod kupujícího (Incoterms® 2010); (b) všechny základní ceny spolu se souvisejícími příplatky a srážkami jsou založené na ceně prodávajícího platné při expedici; a (c) bez ohledu na použití dodacího termínu DAP a bez jakéhokoli vlivu na místo, kde riziko ztrát přechází z prodávajícího na kupujícího, jdou všechny dopravní a dovozní náklady a všechny ostatní související platby na vrub kupujícího, včetně jakéhokoli zvýšení nebo snížení takových poplatků před expedicí. Platba řečené ceny musí být uhrazena na platební adresu uvedenou na faktuře prodávajícího při doručení faktury prodávajícího, pokud není stanoveno jinak. Všechny zůstatky neuhrazené více než 30 dnů od data faktury se úročí se sazbou 1 až 1 1/2 % měsíčně. Cena zahrnuje standardní balení prodávajícího. Za speciální požadavky na balení se účtuje příplatek.

 5. JEDNOTNÝ OBCHODNÍ ZÁKONÍK

 6. TOTO JE SMLOUVA NA PRODEJ ZBOŽÍ. PRODÁVAJÍCÍ A KUPUJÍCÍ VÝSLOVNĚ SOUHLASÍ, ŽE VŠECHNY SLUŽBY POSKYTOVANÉ PODLE TÉTO SMLOUVY SOUVISEJÍ S PRODEJEM ZBOŽÍ A JAKO TAKOVÉ JSOU POVAŽOVÁNY ZA ZBOŽÍ PODLE ČLÁNKU 2 JEDNOTNÉHO OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU. PRODÁVAJÍCÍ A KUPUJÍCÍ DÁLE SOUHLASÍ, ŽE VŠECHNY PŘÍPADNÉ SPORY VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY, SE BUDOU ŘÍDIT ČLÁNKEM 2 JEDNOTNÉHO OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU.

 7. MINIMÁLNÍ CENA

 8. Kontaktujte svého regionálního zástupce a informujte se na případné požadavky na minimální objednávku.

 9. ZÁRUKY

 10. Prodávající zaručuje, že jeho výrobky odpovídají specifikacím výrobků a fungují v souladu s nimi. Prodávající zaručuje, že výrobky neporušují žádná autorská práva, patenty nebo ochranné známky. VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY NAHRAZUJÍ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ NEBO SKRYTÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ TĚCH, KTERÉ SE TÝKAJÍ OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU.

 11. OMEZENÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ

 12. Opravné prostředky kupujícího podle této záruky jsou omezeny na výměnu, opravu nebo refundaci kupní ceny za jakýkoli vadný výrobek, a to podle volby prodávajícího. Výrobky nárokované jako vadné, pro které je požadována oprava nebo výměna, musí být, pokud to si to prodávající vyžádá, vráceny s vyplaceným přepravným do závodu prodávajícího ke kontrole. Důsledky běžného opotřebení a namáhání, nesprávného provozu nebo údržby, jakož i použití korozivních nebo brusných materiálů nejsou považovány za vadu materiálu nebo provedení. Na jakoukoli součást vyrobenou jinou osobou se nevztahuje záruka prodávajícího, nýbrž pouze záruka, kterou poskytuje příslušný výrobce. Vzhledem k potížím při ověřování a měření škod podle této smlouvy se sjednává, že s výjimkou nároků v případě zranění osob nepřekročí ručení prodávajícího vůči kupujícímu nebo jakékoli třetí straně za jakékoli ztráty nebo škody, přímé nebo jiné, které vyplynou ze zakoupení výrobku od prodávajícího kupujícím, celkovou částku účtovanou a účtovatelnou kupujícímu za výrobek podle této smlouvy. PRODÁVAJÍCÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ UŠLÉ ZISKY ČI JINÉ SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYL PRODÁVAJÍCÍ NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚN.

 13. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

 14. Prodávající nemá žádnou povinnost zajistit, aby jakékoli zboží zakoupené od prodávajícího splňovalo jakékoli speciální specifikace zajištění kvality kupujícího nebo jiné speciální požadavky kupujícího, pokud takové specifikace nebo jiné požadavky nejsou výslovně stanoveny v kupní objednávce kupujícího a výslovně akceptovány prodávajícím. V případě, že takové zboží dodané prodávajícím ve spojení s touto smlouvou bude použito ke konečnému účelu bez náležité specifikace nebo jiného požadavku stanovených k tomu v kupní objednávce kupujícího a výslovně akceptovaných prodávajícím, kupující odškodní a bude krýt prodávajícího proti veškerým škodám nebo nárokům ze škod, uplatňovaným jakoukoli osobou při zranění jakékoli osoby, s následkem smrti nebo bez, nebo z poškození majetku jakékoli osoby, související s takovým použitím nebo z něho vyplývajících.

 15. NÁROKY

 16. Nároky týkající se stavu zboží, dodržení specifikací nebo jakéhokoli jiného problému ovlivňujícího zboží dodané kupujícímu musí být vzneseny neprodleně a, pokud není prodávajícím písemně odsouhlaseno jinak, v žádném případě ne později než jeden (1) rok po převzetí zboží kupujícím. V žádném případě nesmí být žádné zboží vráceno, opracováno nebo sešrotováno kupujícím bez výslovného písemného schválení prodávajícího.

 17. PLATBY V PRODLENÍ

 18. Pokud kupující neprovede platby podle jakékoli smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím v souladu s termíny prodávajícího, může prodávající kromě všech ostatních nápravných prostředků, které má k dispozici, podle své volby (i) odložit další expedice, dokud nebudou takové platby provedeny a nebude znovu stanoveno uspokojivé úvěrové uspořádání, nebo (ii) zrušit nedodanou bilanci jakékoli objednávky.

 19. TECHNICKÁ ASISTENCE

 20. Pokud prodávající výslovně nestanoví jinak, (a) je jakékoli technické poradenství poskytované prodávajícím s ohledem na používání zboží dodaného kupujícímu bezplatné; (b) výhradní odpovědnost za výběr a specifikace zboží vhodného pro konečné používání nese kupující.

 21. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 22. Kupující musí vyžadovat, aby jeho zaměstnanci používali všechna bezpečnostní zařízení a správné a bezpečné pracovní postupy stanovené v návodech a instruktážních listech dodaných prodávajícím. Kupující nesmí odstranit nebo změnit žádné takové zařízení nebo výstražnou značku. Povinností kupujícího je poskytnout všechny prostředky, které mohou být nezbytné pro účinnou ochranu všech zaměstnanců před vážným zraněním, k němuž by jinak mohlo dojít v důsledku konkrétního způsobu použití, provozu, nastavení nebo servisu zboží. Je nutné si prostudovat návod k obsluze nebo manuál stroje, bezpečnostní normy ANSI, předpisy OSHA a jiné zdroje. Pokud kupující nedodrží ustanovení tohoto paragrafu nebo výše zmíněných platných norem a předpisů a následkem toho dojde ke zranění osob, je kupující srozuměn s tím, že odškodní prodávajícího a bude ho krýt před jakýmkoli ručením nebo závazky vzniklými prodávajícímu.

 23. ZRUŠENÍ

 24. Objednávky na zboží vyrobené konkrétně pro kupujícího nemůže kupující zrušit nebo změnit a také nemůže kupující odmítnout postoupení práv poté, co je takové zboží v procesu, vyjma s výslovným písemným souhlasem prodávajícího a podle podmínek, které pak musí být sjednány a které musí, bez omezení, zahrnovat ochranu prodávajícího proti všem ztrátám.

 25. PATENTY

 26. Prodávající neručí za žádné výdaje nebo škody vzniklé kupujícímu v důsledku jakéhokoli soudního sporu nebo řízení vedeného proti kupujícímu na základě nároků, (a) že použití jakéhokoli výrobku nebo jakékoli jeho části dodané podle této smlouvy v kombinaci s výrobky nedodanými prodávajícím, nebo (b) že výroba nebo jiný proces využívající jakýkoli výrobek nebo jakoukoli jeho část dodanou podle této smlouvy, představuje vědomé a úmyslné porušení patentů nebo ochranných známek vyplývající z dodržení návrhů nebo specifikací nebo instrukcí kupujícího.

 27. KOMPLETNÍ UJEDNÁNÍ

 28. TATO SMLOUVA PŘEDSTAVUJE KOMPLETNÍ UJEDNÁNÍ A DOHODU STRAN TÝKAJÍCÍ SE PŘEDMĚTU TÉTO SMLOUVY A NAHRAZUJE VŠECHNY DŘÍVĚJŠÍ SMLOUVY, JEDNÁNÍ A DOHODY MEZI STRANAMI, ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, TÝKAJÍCÍ SE PŘEDMĚTU TÉTO SMLOUVY.

 29. ROZHODUJÍCÍ PRÁVO

 30. Všechny objednávky jsou přijímány prodávajícím na jeho doručovací adrese ve Wheaton, Illinois, USA, a jsou řízeny a interpretovány v souladu se zákony státu Illinois. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 je vyloučena.

 31. VYŠŠÍ MOC

 32. Kterákoli ze stran může být v prodlení se svými závazky vůči druhé straně po jakoukoli dobu vyšší moci. „Vyšší moc“ znamená jakoukoli prodlevu nebo neschopnost strany splnit své závazky vůči druhé straně z důvodů mimo její kontrolu a bez jejího zavinění nebo zanedbání. To zahrnuje, bez omezení, nepředvídatelné události, stávku, občanské nepokoje, zásahy vlády a jakoukoli jinou srovnatelnou, nepředvídatelnou a závažnou událost.

 33. DŮVĚRNÉ INFORMACE

 34. Kupující musí udržovat důvěrné informace v tajnosti s vynaložením stejné péče, jakou vynakládá na své vlastní důvěrné informace. Kupující nesmí odhalit nebo prozradit žádné důvěrné informace, které obdrží od prodávajícího ve spojení s jakýmikoli výrobky nebo službami dodanými prodávajícím kupujícímu nebo třetí straně, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího a kupující nesmí použít žádné důvěrné informace k žádnému jinému účelu než pro výrobu, prodej a údržbu výrobků kupujícího. Pro účely této smlouvy zahrnují „důvěrné informace“ veškeré informace a údaje, včetně mimo jiné jakéhokoli firemního, obchodního nebo duševního vlastnictví, technických informací a údajů, sdělené prodávajícím kupujícímu ve spojení s prodejem výrobků prodávajícího kupujícímu, nebo v souvislosti s obchodním vztahem prodávajícího nebo s určením, vývojem, marketingem, prodejem, výrobou nebo distribucí výrobků prodávajícího, ať byly sděleny ústně, písemně nebo elektronicky, a bez ohledu na médium, na kterém jsou takové informace nebo údaje uloženy, ať ve hmotné formě nebo na nehmotném paměťovém médiu. Důvěrné informace zahrnují jakékoli z nich pořízené kopie nebo výtahy, stejně jako jakékoli výrobky, přístroje, moduly, vzorky, prototypy nebo jejich části.